«Майстерність класного керівника: його творча ініціатива,удосконалення методів, форм роботи з учнями»

Мета:

  • створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначенні у виборі професії, та на співпраці з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Завдання:

  • Надання допомоги класним керівникам в удосконаленні форм та методів організації виховної роботи.
  • Формування у класних керівників теоретичної та практичної бази для моделювання системи виховання в класі.
  • Вивчення та узагальнення цікавого досвіду роботи класних керівників.
  • Сприяння розвитку виховної системи школи.
  • Розвиток творчих здібностей класного керівника.

Коробка Тетяна Леонідівна - класний керівник 3 класу

Проблема над якою працює: Формування в учнів вміння працювати за планом, ставити перед собою конкретні завдання, виконувати їх.

Линник Таміла Іванівна - класний керівник 4 класу

Проблема над якою працює: Використання інтерактивних технологій на уроках в початковій школі

Линник Лариса Вячеславівна - класний керівник 1 класу

Проблема над якою працює: Адаптація дітей до навчання в першому класі

Чумарна Тетяна Іванівна - класний керівник 2 класу

Проблема над якою працює: Формування практичних вмінь і навичок, культурної поведінки, турботливого ставлення до людей, природи.

/Files/images/Мотрий.jpg

Мотрій Марина Петрівна - класний керівник 7 класу

Проблема над якою працює: Формування учнівського колективу шляхом виховання обов’язку, відповідальності, етичних норм, поведінки і спілкування.

Висоцька Наталія Іванівна - класний керівник 8 класу

Проблема над якою працює: Виховання пізнавальних інтересів й активного ставлення до суспільного життя.

Святина Михайло Іванович - класний керівник 9 класу

Проблема над якою працює: Виховання позитивних рис характеру, старанності, організованості, обов΄язковості, шанобливого ставлення до старших, дисциплінованості

Шарлай Валентина Володимирівна - класний керівник 10 класу

Проблема над якою працює: Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність

Безпалько Юлія Анатоліївна - класний керівник 11 класу

Проблема над якою працює: Розширення, поглиблення, систематизація розуміння дітьми моральних норм і правил, культурної поведінки в школі, суспільстві

/Files/images/Копия DSC_0555.JPG

Кармазин Іван Григорович- класний керівник 5 класу

Проблема над якою працює: Розвиток вміння школярів справедливо оцінювати свої та чужі вчинки, формування емоційно-ціннісного ставлення до них.

Аналіз роботи МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗА 2016-2017 н.р.

Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше - люди. З них на першому місці - батьки і педагоги. А.С. Макаренко Класний керівник творить найбільше багатство суcпільства - Людину... В.О. Сухомлинський

Класний керівник- основа виховного процесу. Це нитка, яка зв’язує в одне ціле дитину, учителя-предметника, батьків, громадськість.Робота з педагогічним колективом - це взаємодія з педагогами шляхом використання різноманітних підходів з метою створення найкращих умов для розкриття можливостей, професійних здібностей класних керівників. І саме ефективність діяльності класних керівників визначається діяльністю методичного об’єднання школи.

На виконання плану роботи школи, протягом 2016-2017 навчального року в школі було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів, яке працювало згідно плану роботи школи та плану роботи методичного об’єднання класних керівників Методичне об`єднання класних керівників працювало над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її . Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання. Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. Методичну роботу з педагогами сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально – виховному процесі в школі. Робота класних керівників відповідає вимогам: - Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про Загальну середню освіту»; - Положення про спеціальну загальноосвітню школу; - Посадових обов’язків класних керівників; - Наказу МОН МС України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»; - Методичних рекомендацій МОН від 25.07.14 № 1/9-376 з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017навчальному році; - Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, - Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» - Наказу МОН від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України». За 2016-2017 навчальний рік було проведено 4 засідання МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід. Впродовж 2016-2017н.р. всі класні колективи приймали активну участь у житті школи згідно виховного плану роботи школи на 2016-2017 н.р.

Класні керівники протягом навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів. Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі.

Слід відзначити, що класні керівники є кураторами проектів учнівського самоврядування.

Аналіз роботи членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми методичного об’єднання реалізовано.

У 2017-2018 навчальному році члени методичного об’єднання класних керівників продовжать роботу щодо : реалізації науково-методичної проблеми школи, підвищення професійної майстерності класних керіників, пропагування творчих доробок з питань виховної роботи на сторінках фахових видань.

У 2017/2018 навчальному році члени методичного об’єднання класних керівників будуть працювати над реалізацією науково-методичної проблеми МО класних керівників: «Формування патріотичної свідомісті учнів, доброго відношення до мови, культури, батьківщини»

Актуальність. Патріоти́чне вихова́ння — планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до батьківщини та до представників спільних культури або країни. Таке виховання включатиме розвиток любові до батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу. Має застосовування як у сім'ї та школі, так і в державних і громадських організаціях, засновуючись на впевненості в позитивному ефекті такого ж відношення.

Завдання МО на 2017/18 н.р.:

1. Вивчити особливості патріотичного виховання підлітків та юнаків;

2. Узагальнити засоби виховання, що сприяють патріотичному вихованню підлітків та юнаків.

3. Озброїти класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.

4. Вивчити, узагальнити та використовувати передовий педагогічний досвід роботи класних керівників.

5. Координувати планування, організацію та робити педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів.

6. Сприяти створенню в учнівському колективі цілеспрямованого навчально-виховного середовища, виховувати в учнів громадянську активність, небайдужість до того, що відбувається в школі і поза її межами.

7. Удосконалювати систему виховної роботи класних керівників та роботу з органами учнівського самоврядування.

Тематика засідань методичного об’єднання класних керівників

І засідання

дата:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Аналіз виховної роботи за 2016 -2017навчальний рік. Здобутки та недоліки. Голова МО
2. Визначення основних напрямків методичної роботи на 2017 -2018 начальний рік. Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників Затвердження плану роботи методичного об’єднання та планів виховної роботи класних керівників на 2017 – 2018 навчальний рік. Голова МО
3. Про планування роботи у напрямку національно-патріотичного виховання Педагог-організатор
4. Про організацію роботи з дітьми пільгових категорій Голова МО, класні керівники
5. Розвиток фізичних якостей учнів, підвищення інтересу до заняття фізкультурою і спортом. Заступник директора з НВР
6. Про організацію та проведення інструктажів з БЖ учнів. Спеціаліст з ОП
7. Про організацію роботи з батьками протягом навчального року Голова МО
8. Про стан організації роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей Голова МО
9. Особливості виховної діяльності на 2017 -2018 начальний рік. Тижні знань БЖ Заступник директора з НВР
10. Рекомендації щодо проведення першого уроку. Голова МО

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Підготовка та проведення першого уроку. Класні керівники
2. Організація та проведення заходів за планом роботи школи. Педагог - організатор
3. Контроль за станом відвідування учнів школи. Класні керівники, соціальний педагог
4. Профілактична робота з учнями, схильними до правопорушень. Соціальний педагог, класні керівники

ІІ засідання

дата:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Про стан відвідування учнів школи Соціальний педагог, класні керівники
2. Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання в НВО Голова МО
3. Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті. Заступник директора школи з виховної роботи
4. Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями 5 класу. Психолог
5. Про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління. Соціальний педагог
6. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу у виховній діяльності класного керівника Заступник директора школи з виховної роботи
7. Аналіз проведення тижня знань безпеки життєдіяльності Педагог-організатор, класні керівники

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Організація та проведення заходів за планом КТС. Педагог - організатор
2. Контроль за станом відвідування учнів школи. Класні керівники, соціальний педагог
3. Діагностика творчих здібностей учнів. Психолог, класні керівники
4. Опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної роботи. Голова МО

ІІІ засідання

дата:

№ з/п Зміст Відмітка про виконання
1. Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2017-2018 навчального року. Голова МО
2. Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2017-2018 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи. Заступник директора школи з виховної роботи
3. Попередження дитячого травматизму. Голова МО
4. Про стан роботи з профілактики правопорушень серед учнів закладу Педагог-організатор
5. Підсумки проведеної роботи з національно-патріотичного виховання у І семестрі Голова МО
6. Розв'язання проблем адаптації учнів у 5-му класі до навчання в середній школі. Психолог
7. Забезпечення ефективності процесу гуманістичного виховання в нинішній соціокультурній ситуації, створення сприятливих педагогічних умов для виховання особистості на базі духовних, гуманістичних цінностей та реалізації її потенціалу. Голова МО

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Організація та проведення заходів за планом роботи школи. Педагог - організатор
2. Контроль за станом відвідування учнів школи. Класні керівники, соціальний педагог
3. Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів. Психолог
4. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем. Голова МО

ІV засідання

дата:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Підвищення розвивальної ефективності виховання особистості дитини шляхом відкриття, усвідомлення й привласнення загальнолюдських та національних моральних норм як цінності особистого життя, які утворюють внутрішній стрижень особистості - ціннісну морально-етичну орієнтацію, яка слугує основою розвитку та самореалізації в умовах соціокультурної діяльності. Заступник директора школи з виховної роботи
2. Попередження дитячого травматизму Голова МО
3. Аналіз відкритих виховних заходів Усі члени МО
4. Формування активно життєвої позиції учнів в умовах особистісно орієнтованого виховання.
5. Про стан роботи з батьками Голова МО
6. Про стан відвідування учнями навчальних занять Голова МО

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Методично – консультативна робота з класними керівниками Заступник директора школи з виховної роботи
2. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем. Голова МО
3. Контроль за станом відвідування учнів школи. Заступник директора школи з виховної роботи
4. Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів. Психолог

V засідання

дата:

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2017 – 2018 навчальний рік. Підведення підсумків роботи класних керівників. Перспективи планування роботи на 2018 -2019 навчальний рік. Голова МО
2. Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами. Заступник директора школи з виховної роботи
3. Аналіз проведення тижнів БЖ Педагог-організатор
4. Аналіз відвідування учнями школи Соціальний педагог, класні керівники
5. Діагностичне анкетування. Голова МО

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Методично – консультативна робота з класними керівниками Заступник директора школи з виховної роботи
2. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем. Голова МО
3. Контроль за станом відвідування учнів школи. Заступник директора школи з виховної роботи
4. Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів. Психолог

/Files/images/mo_klasnih_ker/DSC_0395.jpg/Files/images/mo_klasnih_ker/DSC_0397.jpg/Files/images/mo_klasnih_ker/DSC_0401.jpg/Files/images/mo_klasnih_ker/DSC_0405.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 394

Коментарi