Правовиховна робота

З метою розвитку творчих здібностей, забезпечення художньо-естетичного потенціалу особистості учнів у школі були організовані та працюють такі гуртки:

- літературно- драматичний - керівник Мотрій М.П.,

- інформаційних технологій – керівник Редько І. Ю.,

- технічний - керівник Кармазин І. Г.,

- знавців іноземної мови – керівник Шкурпела М.А.,

– спортивний – керівник Святина М.І.,

– хореографічний – керівник Литовченко В.М.,

- "Умілі руки" - керівник Дзюба Н. В.

Учні школи беруть участь у багатьох Всеукраїнських конкурсах та акціях .

З метою забезпечення соціального захисту дітей у школі наявна картотека соціальної характеристики учнів, облік дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей.

Протягом 2016/2017 н. р.:

  • поповнено банк сімей, які потребують соціальної підтримки. Всього дітей пільгового контингенту – 58 осіб. З них: напівсиріт – 14, дітей-інвалідів – 2, багатодітних – 38, дітей, які знаходяться під опікою – 1, дітей-чорнобильців - 3.
  • проведено моніторинг з питань безкоштовного та дієтичного харчування;
  • проведено медичне обстеження дітей пільгового контингенту;
  • використані можливості благодійних та громадських об’єднань для здійснення соціальної підтримки;
  • підвищено професійна майстерність педагогів з питань роботи з дітьми пільгового контингенту.

Протягом 2016/2017 н. р. проводилась певна робота з профілактики правопорушень.

Протягом останніх років у школі була створена і функціонувала система виховної роботи, головна мета якої – формування високодуховної, інтелектуальної, компетентної, соціально адаптованої особистості громадянина – патріота України, здатного до саморозвитку і самореалізації. Вирішення даної мети ґрунтується на реалізації ідеї комплексного підходу до виховання. Концептуальною основою такого підходу є: науково обґрунтована прогностична функція, спрямована на побудову системи, орієнтованої на цілісну особистість; сприяння всебічному і гармонійному розвитку особистості; здійснення оптимізації виховного процесу шляхом наукової організації виховної роботи.

У річному плані роботи школи є розділ «Правовиховна робота», який включає такі підрозділи: «Формування здорового способу життя», «Робота з неблагополучним контингентом», «Заходи з правової освіти школярів та профілактика правопорушень». У планах виховної роботи класних керівників є обов’язковими пункти по правовому вихованню школярів. Два рази на рік у школі проводиться місячник правових знань.

У школі ведеться облік учнів, схильних до правопорушень та відхилень у поведінці, які потребують особливої уваги та контролю. Створено штаб з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів школи. Штаб працює згідно складеного та затвердженого плану.

При школі постійно діє «Батьківський університет педагогічних знань». Один раз на місяць проводяться заняття батьківського університету, на якому читаються лекції та проводяться практичні заняття з виховної роботи.

З метою покращення дисципліни та відвідування учнями навчального закладу в школі систематично ведеться журнал обліку відвідування учнями занять. При відсутності учня в школі 1 – 3 дні вимагається пояснення від батьків або довідка від лікаря (якщо учень був хворий).

Для ведення картотеки фактів порушень громадського порядку та чинного законодавства у навчальному закладі немає підстав.

Шкільна бібліотека бере активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів з правового виховання. Створена книжкова виставка «Україна – правова держава», проведений усний журнал з учнями 9 – 11 класів на тему: «Суспільно – політична цінність держави і права», а також проведена бесіда з учнями 5 – 8 класів «Право на навчання».

Однією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу – молоді. Чимало роблять для цього засоби масової інформації, громадські організації, правоохоронні органи. Але найважливіше місце тут займає школа.

Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить нині одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та шкільної практики. Успішне вирішення таких проблем вимагає від учителів, організаторів виховного процесу в навчальному закладі високої професійної компетентності, педагогічної та методологічної майстерності, знань методологічних засад філософії освіти в Україні, розуміння місії педагога в державотворчих процесах , чітко визначеної правової громадянської позиції.

Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, педагогічний колектив школи впроваджує в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи та самосвідомості дітей різних вікових груп. Форми і методи просвітницької та профілактичної роботи починаються від найпростіших: бесіда, гра, екскурсія у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування, яку проводять класні керівники та вчителі початкових класів.

У школі проводяться тренінги з питань здорового способу життя та прав дітей, запобігання конфліктів у сім’ї, школі, профілактики правопорушень. Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень стали збори батьків тих учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, проведення тижня правознавства. Частими гостями у школі є працівники кримінальної міліції, служби у справах сім’ї та молоді, які залучаються до проведення батьківських зборів, педрад, нарад при директору та методичному об’єднанні класних керівників.

У навчальному закладі працюють волонтерські загони, які складаються з учнів 5-11 класів. Протягом року волонтери надають допомогу учасникам АТО, людям похилого віку, інвалідам, беруть участь в акціях: «Людина поруч», «Милосердя», «Допоможи ближньому», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Обміняй цигарку на цукерку».

Робота волонтерів – це «жива» робота, де кожний може і прагне себе розкрити в тому чи іншому напрямку, цим самим допомагаючи іншим людям.

Кожен учитель постійно вивчає психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили, в основу системного підходу до здійснення виховного процесу в школі покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей.

У молодших класах – це створення в першу чергу сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне виявлення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці. Уваги заслуговує робота вчителів початкових класів, які проводять ранню діагностику: визначають сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, визначають, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.

Добре відомо, що молодші школярі суворіше, ніж дорослі, дотримуються правил гри і дитячого кодексу поведінки (не бреши, не донось, не будь жадібним, не будь боягузом). На ці риси дитячої справедливості і спираються у правовому вихованні молодших школярів наші педагоги. Принципи правосуддя цілком доступні дітям 7-10 років, треба тільки використовувати відповідні сюжетні приклади.

У роботі з правового виховання вчителі враховують морально-психологічні особливості дітей цього віку, зокрема ту обставину, що ними сприймається на віру все сказане вчителем, його думка для них часто є більш авторитетною, ніж думка батьків. У цьому віці діти дуже вразливі, емоційні. На прикладах конкретних ситуацій вчителі дохідливо пояснюють дітям поняття добра, зла, жорстокості, справедливості, заздрощів. Одночасно в доступній формі подають елементи уявлення про важливі закони нашої країни, правила праці і поведінки в школі, вдома, на вулиці, пояснюють роль людей, які охороняють порядок у місті, селі, прищеплюють повагу до цих людей. Молодші школярі тоді прагнуть дотримуватись цих правил, у них формується уявлення про особисту відповідальність за порушення дисципліни і порядку у школі, на вулиці, виховується негативне ставлення до порушників дисципліни.

Правовиховна робота з молодшими школярами на уроках має свої особливості, зумовлені змістом навчального матеріалу і віком дітей. Кожен навчальний предмет у системі початкової освіти містить цінний матеріал для вирішення різноманітних виховних завдань. Основне з них – виховання у молодших школярів дисциплінованості як важливої морально-правової якості, що стане фундаментом правомірної поведінки людини.

Учителі прагнуть, аби уроки були різноманітними, змістовними, щоб кожне завдання викликало бажання працювати. Особлива роль у морально-правовому вихованні молодших школярів належить читанню і розвитку мовлення. В усіх без винятку темах цього предмета є тексти, які розкривають перед дітьми красу людини, різні сторони її діяльності та стосунків з іншими людьми. Деякі теми з читання дають можливість з року в рік розширювати конкретний зміст моральних і правових уявлень та понять. Важливе місце в молодших класах посідає тема Вітчизна. Вчителі розширюють та поглиблюють знання учнів про символи та громадянство України, про найважливіші закони нашої держави.

Морально-правові знання,одержані молодшими школярами на уроках, у поєднанні з власними спостереженнями, практичне дотримання дисципліни і порядку в класі та за його межами, збереження навколишнього середовища відіграють важливу роль у їхньому світогляді, моральному і правовому вихованні, у формуванні їхньої правової культури.

В старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів.

У школі склалась своєрідна система профілактичної роботи:

Первинна профілактика :

· контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться класними керівниками в журналі, педагогом-організатором в спеціальному журналі);

· розроблені правила учнів, які вивчаються на класних годинах;

· учням 1-11 класів виставляється колективно оцінка з поведінки «зразкова», «добра», «задовільна», «незадовільна»;

· Проводяться по класах цикл бесід на правову тематику.

Вторинна профілактика:

· Створено штаб профілактики правопорушень школи та комісію дисципліни і правопорядку в учнівському комітеті, які слідкують за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний та позаурочний час, на розгляд засідань виносяться питання, пов’язані з цими проблемами, готують питання на робочі лінійки;

· учні охоплені заняттями в шкільних гуртках ;

З метою розвитку творчих здібностей, забезпечення художньо-естетичного потенціалу особистості учнів у школі були організовані та працюють такі гуртки:

- літературно- драматичний - керівник Мотрій М. П.,

- інформаційних технологій – керівник Редько І. Ю.,

- технічний - керівник Кармазин І. Г.,

- знавців іноземної мови – керівник Шкурпела М. А.,

– спортивний – керівник Святина М.І.,

– хореографічний – керівник Литовченко В.М.

- "Умілі руки" - керівник Дзюба Н. В.

Гуртковою роботою охоплено 93 учні, що становить 90% від загальної кількості учнів;

· учні по класах охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;

· ведеться постійна індивідуальна робота з учнями (класними керівниками, соціальним педагогом, практичним психологом, педагогом-організатором, заступником директора школи з виховної роботи).

Найбільш поширеними формами у роботі класних керівників з правового всеобучу є бесіди , виховні години по вивченню Правил для учнів, сюжетно-рольові ігри (для учнів молодшого шкільного віку), диспути, вікторини (старший шкільний вік), обговорення газетних статей, проведення диспуту «Твої права».

Велике значення має вивчення законів Конституції під час уроків правознавства.

Як підсумок правовиховної роботи в школі проводиться місячник правових знань. У рамках місячника правознавства проходить конкурс учнівських творів на правову тематику.

Особливу зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у нестандартній формі, а саме: рольова гра з проблем наркоманії «Наркотики - зло», гра-конкурс «Суд над ворогами здоров’я», конкурс «Чи знаєш ти закон?» та інші.

Припинити зростання правопорушень та злочинності серед підлітків – важлива педагогічна проблема, у вирішенні якої допоможе використання наступних форм роботи:

Форми роботи з важковиховуваними підлітками

1. Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування важковиховуваних підлітків.

2. Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками .

3. Проведення родинних свят для неблагополучних та багатодітних сімей.

4. Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в шкільній та соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки.

В основному індивідуальна робота вчителя (класного керівника) проходить за таким планом:

· виявлення причин правопорушення;

· постійне відвідування учня вдома;

· підтримка постійного зв’язку з батьками;

· залучення до гуртків, доручення;

· відвідування уроків вчителів - предметників з метою спостереження за учнями з неадекватною поведінкою;

· постійний контроль за учнем, як він бере участь у трудових справах класу;

· залучення до класних і загальношкільних справ;

· проведення різноманітних бесід.

У школі створений вожатський центр з числа старшокласників. Діють комісії дисципліни і порядку. Члени комісії організовують і контролюють чергування учнів по школі, контролюють відвідування уроків.

Питання правового виховання і правової освіти неодноразово вивчались і виносились на розгляд педрад.

З метою профілактичної роботи склалась система проведення і організації дозвілля школярів, проводяться вечора відпочинку та дискотеки для старшокласників, організовуються розважальні програми для учнів. Постійно на канікулах проводяться різноманітні заходи.

Питання правового виховання виносяться на засідання методичного об’єднання класних керівників «Важкі діти і робота з ними», практикум «Складання психолого-педагогічної характеристики на учня з неадекватною поведінкою», шкільний бібліотекарробить огляд літератури, журналів, газетних статей, в яких висвітлюються відповідні питання.

Важливе місце в системі правової освіти школи відводиться робота з батьками. Питання з правової тематики, і зокрема «Батькам про права дитини», «Моя щаслива дитина», та інші, виносяться на розгляд батьківських класних зборів. Обговорюються питання засвоєння моральних цінностей і ідеалів, норм взаємин між людьми.

Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Порушення поведінки обговорюються на засіданнях батьківського комітету, зборах. Батьки беруть участь і в організації дозвілля дітей: проводяться батьківсько-учнівські свята, походи, батьки часто допомагають в організації екскурсій . У шкільній бібліотеці є підбірки літератури на правову тематику, якою користуються батьки, вчителі, учні.

Форми роботи з батьками з правоосвітницької роботи

І. Батьківський університет.

1. Зустріч з учителями.

2. Батьківські збори для тих учнів, які схильні до правопорушень.

3. Диспут для батьків: «Чи знаєте ви права своєї дитини?»

ІІ. Загальношкільні батьківські збори.

ІІІ. Спільна робота зі службою у справах неповнолітніх.

Система правовиховної роботи, яка склалась сьогодні у школі дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні школярів досягнуто. Вся пророблена робота педагогічним колективом сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати правові знання в повсякденному житті.

Кiлькiсть переглядiв: 154

Коментарi