Патріотичне виховання - це складова всього навчально – виховного процесу.

Проблема виховання громадянина постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. І актуальною вона буде доти, поки держава існуватиме як соціальний інститут.Якісно нову демократичну державу можуть створити лише свідомі громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. Тому громадянсько-патріотичне виховання займає провідну роль у вихованні молодого покоління. Процес державотворення, національно-культурне відродження, оновлення і переосмислення життя в Україні вимагають нового бачення громадянського виховання учнівської молоді. В концептуальних засадах Державної програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" зазначено: "Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя".

Виховання особистості має бути спрямоване перед усім на розвиток патріотизму – любові та поваги перш за все до своєї сім’ї, навчального закладу, села, міста, держави. І проблема в тому, що молодь поняття "патріотизму" розуміє поверхнево. Тому завдання сучасної школи – формування громадянина-патріота, здатного розбудувати суверенну Україну, творчої особистості з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку. Громадянське виховання підростаючого покоління глибоко національне за змістом і носить державостверджуючий людинотворчий характер.

Пріоритетні напрями виховання:

· формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;

· забезпечення духовної єдності поколінь;

· формування високої мовної культури;

· прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів України;

· виховання духовної культури особистості;

· фізичний розвиток дітей і молоді;

· виховання поваги до Конституції, законодавства, державної символіки України;

· усвідомлення взаємозв'язку між ідеєю свободи, правами та громадянською відповідальністю;

· художньо-естетична освіченість і вихованість особистості;

· формування екологічної культури людини;

· розвиток індивідуальних здібностей і талантів;

· навички міжособистісного спілкування та підготовка молоді до життя в умовах ринкових відносин;

· основу національного виховання мають становити принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.

Методологічні засади національно – патріотичного виховання :

Основні положення Закону України «Про середню освіту»,

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

Концепції національного виховання,

Концепції громадянського виховання,

Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.

Закон України «Про захист суспільної моралі».

Конвенція ООН «Про права дитини».

В основу національно – патріотичного виховання покладено принципи

• самореалізації ;

• неперервності (передбачає використання виховних навичок протягом усього життя);

• наступності (є логічним продовженням соціального досвіду, духовної культури, моральних цінностей, які були й будуть базисом виховання й розвитку попередніх і прийдешніх поколінь);

• культуровідповідності (формує рівень загальної та духовної культури, світогляду);

• природовідповідності (виховання враховує індивідуальні особливості, темперамент, нахили, здібності, вікові особливості кожної дитини);

• гуманності ( визнання дитини найвищою цінністю, розуміння дитини, прийняття її такою, якою вона є);

• комфортності (створення сприятливих умов для виховання дітей, формування у них почуття власної значущості й необхідності);

• компетентності (гнучкість і доцільне використання педагогічних методів і прийомів);

• стимулювання (віра в сили та здібності дитини, заохочення до самовиховання й самовдосконалення).

У виховному процесі класні керівники використовують такі групи методів, як:

· методи формування свідомості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);

· методи формування суспільної поведінки (громадська думка, доручення, створення виховуючих ситуацій);

· методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);

· методи контролю та аналізу ефективності виховання .

Результати своєї роботи з національно – патріотичного виховання учнів бачимо в :

впровадженні новітніх виховних технологій;

розробці колективних творчих проектів;

підвищенні національної свідомості підлітків;

соціальній, психологічній, фізичній адаптація учнів у суспільстві;

формуванні особистісних рис громадянина України;

розвитку індивідуальних особливостей і талантів .

Усі учні почуваються комфортно в школі, з задоволенням приймають участь у виховних заходах, трудових акціях, тренінгах, мандрують визначними місцями України, відвідують вистави театрів, виставки, музеї.

Кiлькiсть переглядiв: 331

Коментарi